> > >   Z městských obvodů


POZVÁNKA na 27. schůzi rady města, kona

vloženo: 00.00.0000

POZVÁNKA
na 27. schůzi rady města,
konanou dne 26. 7. 2011 v 9.00 hodin
zasedací síň rady dv. č. 206
Radnice města Ostravy, II. poschodí


Seznam materiálů:M-1 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže
Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit

M-2 Výjezdní zasedání komise pro handicapované děti a mládež rady města
Předkládá: Mgr. František Šmehlík, předseda komise pro handicapované děti a mládež rady města

M-3 Rozpočtové opatření ve vazbě na finanční vypořádání roku 2010
Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu

M-4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1985/2011/OER o zpracování kompletní žádosti na projekt „Revitalizace Komenského sadů“
Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

M-5 Informace o postupu plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29.6.2011
Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník

M-6 Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov v roce 2011 pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy

M-7 Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej projektových dokumentací na stavbu "Trolejbus Karolina I. etapa"
Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy

M-8 Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území statutárního města Ostrava
Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy

M-9 Návrh na souhlas k žádosti o prodloužení územního rozhodnutí č. 82/2009 ze dne 10.06.2009 pro stavbu „Přístavba skladovací haly“, jako vlastníka sousedních nemovitostí v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy

M-10 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy zemního plynu ve Staré Bělé
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-11 Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení elektrické energie NN v souvislosti s přípravou stavby ORG 8099 Rekonstrukce Nové radnice
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-12 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského  kraje
Předkládá: Bc. Helena Tichavská, pověřena zastupováním vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu

M-13 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora, a Bc. Aleše Boháče, náměstka primátora, do Belgie (Brusel) dne 21.06.2011
Předkládá: Bc. Aleš Boháč, náměstek primátora
Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora

M-14 Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 1640/2011/SVŠ/LPO ze dne 23.05.2011 na vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro výběr zhotovitele, včetně návrhu BZOP pro stavbu "Domova se zvláštním režimem - Zukalova"
Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit

M-15 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Dr. Ing. Davida Mrkvici, předsedy komise rady města pro informační systémy, do SRN (Drážďany) ve dnech 19. - 21.06.2011
Předkládá: Dr. Ing. David Mrkvica, člen zastupitelstva města

M-16 Dohoda o plné moci
Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtuM-17 Návrh na rozšíření účelu použití dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1403/2011/SVŠ o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu SMO právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov
  Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace

M-18 Návrh na vystavení objednávky na zajištění kosení travnatých ploch v lesích v majetku statutárního města Ostravy
Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí

M-19 Dodatek č.4 ke Smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Zoologickou zahradu Ostrava, p.o. ke smlouvám č. 01183/2007/ŽPZ na realizace projektu “Expozice mokřadního ekosystému – úprava rybníka č. 5 v areálu ZOO Ostrava“
Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Ing. Petr Čolas, ředitel organizace

M-20 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249
Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí

M-21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2406/2010/OER/LPO týkající se projektu Optimalizace bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy
Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

M-22 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková organizace
Předkládá: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel organizace

M-23 Návrh nařízení města, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Předkládá: Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora

M-24 Návrh na uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce "Rekonstrukce veřejného prostranství Fifejdy - Morávka", jejímž investorem je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Předkládá: Ing. Jiří Havlíček, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

M-25 Návrh na souhlas s vydáním územního souhlasu ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí
Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správyM-26 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostrava
Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy

M-27 Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy
Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Bc. Helena Tichavská, pověřena zastupováním vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu

M-28 Návrh na uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu" a "Smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu" v souvislosti se stavbami cyklostezek odboru investičního, zahrnutými v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-29 Návrh na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 3420040/09 (areál Dolu Petr Bezruč)
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-30 Návrh na záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-31 Návrh na uzavření smlouvy o přeložce vodovodu v majetku obce Petřvald (okr. Nový Jičín) na stavbě Investiční příprava průmyslové zóny Mošnov, Nový vodojem Petřvald II- příjezdová komunikace
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-32 Návrh na uzavření smlouvy o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání na stavbě Investiční příprava průmyslové zóny Mošnov, Nový vodojem Petřvald II - příjezdová komunikace
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-33 Návrh na uzavření smlouvy o přeložce vodovodu na stavbě Investiční příprava průmyslové zóny Mošnov, Nový vodojem Petřvald II- příjezdová komunikace
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-34 Zcizení nemovitého majetku z vlastnictví společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. - přednostní nabídka městu
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního

M-35 Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava
Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie OstravaM-36 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červen 2011
Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava

M-37 Dotace Salesiánské provincii Praha
Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu

M-38 Přehled zahraničních pracovních cest zaměstnanců Magistrátu města Ostravy za I. pololetí roku 2011
Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru kanceláře primátora

M-39 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Frankfurt nad Mohanem) ve dnech 05.-06.06.2011
Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora

M-40 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2579/2010/OI/LPO na rozšíření předmětu smlouvy v rámci realizace stavby "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 06 Sklad humanitární pomoci"
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-41 Návrh na uzavření "Smlouvy nájemní" a "Nájemní smlouvy o nájmu pozemku" v souvislosti se stavbou "Nová Karolina-Nová ulice Porážková"
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-42 Návrh na uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti s realizací stavby "Obvodová komunikace Slezská Ostrava - Františkov"
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-43 Žádost o souhlas s užitím znaku města Ostravy
Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru kanceláře primátora

M-44 Dohoda o společném postupu při převodu sociálních služeb mezi statutárním městem Ostrava a Centrum sociálních služeb Ostrava, obecně prospěšná společnost
Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit

M-45 Návrh na udělení souhlasu vlastníka s podnájmem bytu č. 16, ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský Les
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-46 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v areálu Černá louka
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkovéhoM-47 Souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení atmogeochemického průzkumu pro Green Gas DPB, a.s. a souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení plošného metanscreeningu pro VVUÚ, a.s.
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-48 Návrh na souhlas se vstupem a s provedením stavebních prací v nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro MS architektura a design s.r.o. a návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, chodníků, komunikace a zp. plochy do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro Petra Konečného
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-49 Návrh na souhlas se vstupem a s umístěním stavebních objektů do pozemků ve  vlastnictví statutárního města Ostrava pro ZOO Ostrava, příspěvkovou organizaci
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-50 Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s CONTERA Management s.r.o.
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným Areál Výstavní, s.r.o.
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s nájemcem Areál Výstavní, s.r.o.
Návrh na záměr města pronajmout část nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-51 Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení NN a VN, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a nájemní smlouvy k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostrava, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-52 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a nájemních smluv s budoucími oprávněnými a nájemci - fyzickými osobami a spol. STYL INVEST s. r. o.
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-53 Návrh na souhlas s realizací rekonstrukce kabelového vedení VN, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkovéhoM-54 Návrh na souhlas s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a nájemní smlouvy k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská  Ostrava a k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, se společností PODA a. s.
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-55 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene evid.č. 1687/2011/MJ ze dne 26.5.2011
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-56 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s povinným Povodí Odry, s.p. a návrh na uzavření Dodatku ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene s AR AUTO RUBÝ s.r.o.
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-57 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví SMO v k.ú. Poruba, obec Ostrava, pro oprávněného SMP Net, s.r.o. a návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví SMO v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-58 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Přívoz pro oprávněného statutární město Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-59 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s povinným Povodí Odry, státní podnik
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-60 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy se společností ČEZ Distribuce, a.s., jako oprávněným a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako investorem
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-61 Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Michálkovice a k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-62 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Mariánskohorská a ul. Jílová)
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-63 Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-64 Návrh na záměr města prodat pozemek a části pozemků v k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Lhotka u Ostravy a v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-65 Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-66 Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-67 Návrh koupit pozemek parc.č. 2287/17, ost. plocha, silnice a návrh uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-68 Návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl pozemku p.p.č. 292/8, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-69 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Michálkovice a k.ú. Přívoz, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-70 Návrh na uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek" - k.ú. Radvanice, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-71 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Moravská Ostrava
Návrh na uzavření dodatku č.1 (Prokešovo nám. 8)
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-72 Návrh na záměr města pronajmout část nemovitostí v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-73 Návrh na záměr města pronajmout část nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkovéhoM-74 Návrh na záměr města pronajmout část nemovitosti v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava.
Návrh na záměr města pronajmout část nemovitosti v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-75 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s Basketbalovým klubem NH Ostrava, a.s. (nájemce)
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-76 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě" ev.č. 1913/2009/MJ s Povodí Odry, státní podnik
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-77 Návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ev.č. 0087/2008/KaB k bezbariérovému bytu č. 9 a dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev.č. 1843/2008/KaB k bezbariérovému bytu č. 14, na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-78 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku parc. č. 1974/3 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, obec Stará Ves nad Ondřejnicí s Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-79 Návrh na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce (Ostravská univerzita v Ostravě)
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-80 Návrh na odejmutí nemovitosti městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-81 Návrh rozpočtového opatření na převedení finančních prostředků z rozpočtové rezervy města odboru majetkovému
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-82 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, likvidaci a vyřazení majetku statutárního města Ostravy, vypůjčeného ČR - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-83 Informace o stavu přípravy realizace stavby komunikace "Mostní I" k.ú. Hrabová
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového
Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy

M-84 Návrh na převod finančních prostředků z odboru investičního na odbor dopravy z důvodu zajištění opravy okružních křižovatek v Průmyslové zóně Hrabová
Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-85 Návrh na uzavření nájemní smlouvy (areál autodopravy na ul. Halasova)
Předkládá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového

M-86 Aktuální informace o vývoji projektu EKOTERMO II
Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

M-87 Žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Zkvalitnění výuky v logopedických třídách mateřských škol obvodu MOaP"
Předkládá: Ing. Jiří Havlíček, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

M-88 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a schválení rozpočtového opatření
Předkládá: Ing. Jiří Havlíček, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

M-89 Podání žádosti o dotaci projektu
Předkládá: Petr Dlabal, starosta městského obvodu Vítkovice

M-90 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o., o navýšení neinvestiční účelové dotace a návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
Předkládá: Mgr. Darina Daňková, jednatelka společnosti

M-91 Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o navýšení neinvestiční účelové dotace a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
Předkládá: Ing. Vladimír Procházka, jednatel společnosti

M-92 Úpravy rozpočtu r. 2011
Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu

M-93 Návrh na uzavření smlouvy o provozu elektronické spisové služby s předmětnými organizacemi
Předkládá: Bc. Helena Tichavská, pověřena zastupováním vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu

M-94 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory IS e-spis se společností ICZ a.s.
Předkládá: Bc. Helena Tichavská, pověřena zastupováním vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu

M-95 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci se společností T.T. TRADE – VÍTKOVICE s.r.o.
Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru kancelář primátora

M-96 Úprava jednacího řádu rady města
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního

M-97 Zrušení a návrh na uzavření nové “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu“ v souvislosti se stavbou “Cyklostezky – úsek Seidlerovo nábřeží – Slezskoostravský hrad – přeložky a montáž veřejného osvětlení a ochrana plynovodu“
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

M-98 Kontrola plnění usnesení rady města za období červen 2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního


Seznam materiálů zvláštní povahy:


VH-1 Návrh na snížení základního kapitálu u obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s.
Předkládá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva společnosti

VH-2 Návrh na snížení základního kapitálu u obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s.
Předkládá: Ing. Pavel Lacina, předseda představenstva společnosti

VH-3 Snižování základního kapitálu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o.
Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel společnosti

VH-4 Návrh na snížení základního kapitálu u obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.

Předkládá: Ing. Jan Vogl, předseda představenstva společnosti
MZP-1 Návrh na úpravu platu ředitelky Střediska volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, p.o.
Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora

MZP-2 Úprava počtu funkčních míst v rámci Magistrátu města Ostravy
Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník

VZ-1 Návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce interiéru zasedací místnosti č.206 v Nové radnici
Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správyVZ-2 Zadání veřejné zakázky "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník", poř.č. 86/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-3 Zadání veřejné zakázky "Průmyslová zóna Mošnov - sadové úpravy", poř. č. 71/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-4 Zadání veřejné zakázky "Oprava kanalizace ul. Na Pastvinách", poř. č. 118/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-5 Zadání veřejné zakázky "Kanalizace a ČOV Koblov - PD+AD", poř. č. 114/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-6 Zadání veřejné zakázky "Průmyslová zóna Mošnov - příjezdová komunikace", poř. č. 127/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-7 Zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce tlakových stanic ul. Polská a Sparta, ul. Větrná", poř. č. 123/2011
  Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-8 Zadání veřejné zakázky "Investiční příprava území PZ Mošnov - Rekonstrukce příjezdové komunikace - opce", poř. č. 132/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-9 Veřejná zakázka "ČS Muglinov - záložní přípojka VN", poř. č. 101/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-10 Veřejná zakázka "SSZ Hlučínská, Slovenská", poř. č. 129/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-11 Zadání veřejné zakázky "Příprava a realizace reklamní kampaně v kinech", poř.č. 120/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru kancelář primátoraVZ-12 Zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce výustního objektu elektrárna Svoboda - PD a AD", poř.č. 110/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-13 Zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce městského stadionu Vítkovice - supervize", poř.č. 115/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-14 Zadání veřejné zakázky "Oprava kanalizace U Cementárny - Syllabova", poř. č. 116/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-15 Veřejná zakázka "Knihovna města Ostravy - pobočka O.-Jih (stavební práce)", poř.č.126/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-16 Rekonstrukce objektu Střediska pracovní rehabilitace ul. Podéště – zpracování PD
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-17 Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zpracování dokumentace “Návrh dispozičního a architektonického řešení – 1) předprostoru kanceláře primátora, 2) vstupní haly budovy Nové radnice“
Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí odboru útvaru hlavního architekta

VZ-18 Veřejná zakázka “Obměna vozového parku MP Ostrava“, poř.č. 125/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava

VZ-19 Zadání veřejné zakázky “Přeložka vodovodu ul. Ráčkova a oprava vodovodu ul. J. Šoupala“, poř. č. 134/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-20 Zadání veřejné zakázky “Revitalizace areálu kasáren Hranečník (TDI, BOZP)“, poř. č. 124/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního

VZ-21 Zadání veřejné zakázky “Sklad humanitární pomoci Hranečník – sanační práce“, poř. č. 117/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičníhoVZ-22 Zadání veřejné zakázky “Optimalizace personálního potenciálu MMO“, poř. č. 104/2011
Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Mgr. Aleš Novotný, vedoucí odboru platového a personálního

VZ-23 Návrh smlouvy na dodávku a poskytnutí programového produktu OptimAccess uzavírané se společností SODATSW spol s.r.o.
Předkládá: Bc. Helena Tichavská, pověřena zastupováním vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu

VZ-24 Veřejná zakázka na realizaci stavby
Předkládá: Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního
Miroslav Pros, projektový manažer


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OSTRAVSKÁ 112

16.07.2019

Na zaměstnance není spoleh!
Tak to si zřejmě říká provozovatel jedné z restaurací v centru města, odkud dne 16.07.2019 servírka, která pracovala brigádně, vzala utrženou hotovost a po krátkém vzkazu, který na místě zanechala, provozovnu opustila. Muž byl tedy poučen, aby se po vyčíslení způsobené škody dostavil na Policii ČR a řešil zde protiprávní jednání teď již bývalé zaměstnankyně.

16.07.2019

Senior si se zlodějem hravě poradil
Dne 16.07.2019 zaslechla hlídka MP hlasitý křik na nástupišti dopravního terminálu Hranečník ve Slezské Ostravě. Rychle se proto přesunula na místo. Zde spatřili muže (65 let), který se vypořádával s o poznání mladším mužem (37 let). Jakmile senior spatřil strážníky, sdělil, že mu zadržený muž z tašky, která mu visela přes rameno, odcizil mobilní telefon. Naštěstí si počínání zloděje všiml a mobilní telefon mu z ruky vytrhl.

15.07.2019

Pomoci se doma žena nedovolala
Hodinu po půlnoci volala na linku 156 zoufalá seniorka (75 let). Operátorce sdělila, že se jí při cestě na toaletu zamotala hlava a ona upadla. Teď nemůže sama vstát. Leží na zemi a neví si rady. V bytě se sice nacházel její manžel, ale ten spal ve vedlejší místnosti, ale volání o pomoc jej nevzbudilo. Navíc manžel je invalidní, tak by stejně nebyl schopen potřebnou pomoc poskytnout. Strážníkům se naštěstí po několika pokusech bouchání a zvonění podařilo muže (79 let) vzbudit. Ten byt otevřel a strážníci tak mohli ženě pomoci vstát.

15.07.2019

Lup si odnášel v kufru a taškách
Bohužel pro něj to vzal přes zahradu oznamovatele.V ranních hodinách oznámil občan na linku 156, že se mu po pozemku pohybuje neznámý muž s kufrem a taškami. Uvedl jeho popis a směr, kterým se následně neznámý vydal. Podezřelý muž byl hlídkou spatřen na zastávce MHD, kde seděl a čekal v přístřešku. Zde bylo zjištěno, že obsahem příručních zavazadel byly vedle elektroniky a dalších věcí také dokumenty obsahující osobní údaje cizí osoby bydlící nedaleko místa prověřování.

10.07.2019

Muže napadli, vláčeli po zemi
Dne 10.07.2019 v ranních hodinách spatřil strážník zabezpečující obsluhu městského kamerového systému, jak dva muži v centru Ostravy fyzicky napadli dalšího muže. Toho následně uchopili za nohy a vláčeli jej po zemi a nakonec ho zase fyzicky napadli a okradli o finanční hotovost. Oba agresoři (20 a 21 let) byli strážníky zadrženi na základě udaného popisu.